1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ „ МИХАЈЛО ПУПИН“

Основна школа „Михајло Пупин“ основана је 23.06.2009. године од стране Скупштине града, а 28.07.2009. године Министарство просвете дало је решење о верификацији школе под бројем 022-05-74/2009-07 .Школа се налази у насељу Нова Галеника, у Улици Емилије Јакшић 31а.  У школи сви ђаци похађају наставу у оквиру једне смене.

Објекат је саграђен по савременим стандардима од квалитетних материјала, опремљен потпуно новим намештајем, училима и дизајниран тако да може да задовољи све потребе савремене наставе од учионица до кабинета и заједничких просторија. За још квалитетнији рад ученика и наставника неопходан је савремено опремљен информатички кабинет, јер се настава информатике тренутно обавља на застарелој опреми.

У оквиру школе наставу изводи 18 учитеља и 33 наставника, а такође у редовном саставу запослених су и психолог, педагог и секретар школе. Школа има 13 запослених радника на одржавању објекта, а запошљава и 2 домара. Школом руководи директор.

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ СПРОВОДИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИХАЈЛО ПУПИН“

ОШ „Михајло Пупин“ реализује наставне планове и програме прописане од Министарства просвете Републике Србије, а у складу са Законом о основaма система образовања и васпитања.

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети су:

· Редовна настава

· Допунска настава

· Изборна настава

· Додатни рад

Остали облици васпитно-образовног рада:

· Час одељенског старешине

· Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

· Екскурзије

· Факултативна настава

Поред обавезних и изборних предмета, образовни процес заокружује низ стваралачких, спортских, научних и уметничких секција и програма:

· Атеље за сликарство, вајарство и керамику

· Драмска секција

· Школски часопис

· Музичка секција (хор и оркестар)

· Рукомет, фудбал, одбојка, кошарка

· Математичко – информатичка секција

· Други страни језик – немачки

Према договору са родитељима, могуће је организовати посебне активности, као што су школе пливања, шаха, тениса, скијања, као и летње и зимске кампове.

Програм основне школе, поред обавезних наставних предмета, обухвата и изборне наставне предмете.

Обавезни изборни предмети су:

· Веронаука

· Грађанско васпитање

Осим обавезних могу се реализовати и други изборни предмети у складу са интересовањем родитеља и ученика, а у складу са могућностима школе.

3. ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂИВАЊА НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИХАЈЛО ПУПИН“

У школској 2010/2011. години школа је предвидела низ активности, које се односе на унапређивање процеса наставе, а посебно:

v Употреба савремених метода и облика рада у процесу наставе (упознавање наставника са савременим методама и облицима рада, повећање примене савремених метода и облика рада у настави, израда и примена мерних инструмената за праћење наставе);

v Усклађивање школског програма са условима рада школе (израда новог школског програма);

v Усаглашавање Годишњег програма са Развојним планом (упознавање чланова стручних тела са Развојним планом, унапређивање рада стручних група);

v Увођење информационих технологија у наставу, усавршавање наставника (извођење информатичких обука, побољшање опремљености школе савременим информационим наставним средствима, увођење електронске наставе путем интернета, повећање употребе савремених информационих технологија и средстава у настави);

v Унапређивање и развијање квалитетних односа унутар школе и ван ње (унапређивање комуникације између ученика, ученика и наставника, као и унапређивање квалитета сарадње са родитељима у циљу подизања општег нивоа културе понашања у заједници);

v Развијање социјалних вештина код ученика, побољшање квалитета комуникације, развијање солидарности и другарства (организовање међусобне помоћи у учењу на нивоу одељења, промоција хуманих вредности за све узрасте ученика, јачање тимског духа кроз различите такмичарске активности током године);

v Помоћ и подршка ученицима при опредељењу за будуће занимање  (усклађивање програма професионалне оријентације са потребама ученика).