Entries by Mihajlo Pupin

обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга достављања припремљених оброка у школу за исхрану ученика закључио са  добављачем LIDO CATERING ДОО (заводни број Уговора код добављача  954 од 07.10.2019.г.) Линк: обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке за достављање понуда за набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи коју наручилац спроводи у отвореном поступку по партијама. На линк: Odluka o dodeli ugovora Одлука о измени Одлуке о додели уговора за партију бр.5

Oдговор на постављена питања заинтересованих лица

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА   Предмет : одговор на постављена питања заинтересованих лица у складу са чл.63.став 3. Закона о јавним набавкама   У предметном поступку јавне набавке заинтересована лица су поставила следећа питања: Питање: Молимо да нам појасните, […]

Измене и допуне конкурсне документације

 СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА  Предмет : измене и допуне конкурсне документације у складу са чл.63.став 1. Закона о јавним набавкама  У предметном поступку јавне набавке Наручилац врши следеће измене и допуне:   За доказивање референтности понуђача, Наручилац ће оценити […]

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Na osnovu člana 63.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS ,br.124/12, 15/15,68/15) OSNOVNA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN” Emilije Jakšić br.31 a, Zemun  objavljuje OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje i otvaranje  ponuda u  Pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga organizacije ekskurzija, izleta i nastave u […]

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Na osnovu člana 63.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS ,br.124/12, 15/15,68/15) OSNOVNA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN” Emilije Jakšić br.31 a, Zemun   objavljuje   OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje i otvaranje  ponuda     u  Pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga organizacije ekskurzija, […]

Oдговор на постављено питање заинтересованог лица у складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА   Предмет : одговор на постављено питање заинтересованог лица у складу са чл.63.став 3. Закона о јавним набавкама   У предметном поступку јавне набавке заинтересовано лице је поставило следеће питање: Да ли је потербно да […]

Обавештење за родитеље

Родитељски састанци:   Родитељски састанци за ученике од I до IV разреда одржаће се у четвртак 27.06.2019. године у 17h.   Родитељски састанци за ученике од V до VIII разреда одржаће се у четвртак 27.06.2019. године у 18h. Директор школе Момир Филиповић