Чланови Савета родитеља

 

 

 

одељ.

 

име и презиме родитеља

одељ.

 

име и презиме родитеља

I ~ 1

Магдалена Гавриловић

 

V ~ 1

Горан Продановић

 

I~ 2

Милош Раца

V ~ 2

 

Божа Пуача

 

I ~ 3

 

Светлана Јањић

V ~ 3

Маријана Чавић

I ~ 4

 

Татјана Симић

V – 4

Ружица Радичевић

I ~ 5

Сузана Турудић

 VI ~ 1  Драган Милојевић

II ~ 1

 

Ненад Вујчић

VI ~ 2

 

Ђурђица Јовановић

II~ 2

Александра Прпа

 

VI ~ 3

 

Даница Мићуновић

 

II~ 3

 

Мира Цвјетићанин

VI~ 4

Олгица Младеновић

 

II~ 4

 

Александра Бановић

VII~ 1

 

Зоран Јанковић

III ~ 1

 

Наташа Лучић

VII~ 2

 

Славица Атанасијевић

III ~ 2

Светлана Алимпић

 

VII~ 3

Дејана Вучковић

 

III ~ 3

 

Љиљана Васић

VII~4

 

Срђан Томић

III ~ 4

 

Горан Миливојевић

VIII~1

 

Зорица Машић

IV ~ 1

 

Александар Поткоњак

VIII~2

 

Небојша Денда

IV ~ 2

 

Милан Кнежевић

VIII~3

Марија Јовић

 

IV ~ 3

 

Љиљана Пејић

   

IV ~ 4

 

Далиборка Ђурић

   
       

 

 

Улога Савета родитеља

Установа има савет родитеља. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља у орган управљања

2) предлаже свог представника у актив за развојно планирање

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада

4) учествује у предлагању изборних предмета и избору уџбеника

5) разматра предлог школског програма, развојног плана …

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе

7) предлаже намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља

8) разматра и прати услове за рад установе и безбедност ученика

9) даје сагласност на програм и организовање екскурзија и наставе у природи

10)разматра и друга питања утврђена статутом

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.