Чланови школског одбора

  

Чланови школског одбора именовани на Скупштини града Београда одржаној 22. јула 2014. године су:

Татјана Стојсављевић, професор разредне наставе
Раденко Тртица, професор географије
Ранко Рутић, наставник техничког образовања
Божа Пуача
Мира Цвјетићанин
Дејана Вучковић
Миљко Ђиласовић
Милорад Рњак
Бранкица Дурковић

 Одлуком чланова школског одбора за председника је изабрана Мира Цвјетићанин, а њен заменик је Раденко Тртица.

Улога Школског одбора

 

Орган управљања у школи јесте школски одбор. Он има 9 чланова, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова. Орган управљања чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Мандат органа управљања траје четири године.

Орган управљања установе:

1) доноси статут, правила понашања и друге опште акте

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада

3) утврђује предлог финансијског плана

4) доноси финансијски план установе

5) усваја извештај о пословању

6) расписује конкурс и бира директора

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева васпитања и образовања

8) доноси план стручног усавршавања запослених

9) одлучује по жалби на решење директора

10)обавља и друге послове у складу са законом