Entries by Mihajlo Pupin

,

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ Наведеним распоредом нису обухваћене провере знања у трајању од 15 минута. Распореде за предметну наставу можете преузети на линковима испод: 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање | Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  можете погледати на следећем линку : https://www.mpn.gov.rs/izmene-i-dopune-pravilnika-o-protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje/

обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга достављања припремљених оброка у школу за исхрану ученика закључио са  добављачем LIDO CATERING ДОО (заводни број Уговора код добављача  954 од 07.10.2019.г.) Линк: обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке за достављање понуда за набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи коју наручилац спроводи у отвореном поступку по партијама. На линк: Odluka o dodeli ugovora Одлука о измени Одлуке о додели уговора за партију бр.5

Oдговор на постављена питања заинтересованих лица

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА   Предмет : одговор на постављена питања заинтересованих лица у складу са чл.63.став 3. Закона о јавним набавкама   У предметном поступку јавне набавке заинтересована лица су поставила следећа питања: Питање: Молимо да нам појасните, […]

Измене и допуне конкурсне документације

 СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА  Предмет : измене и допуне конкурсне документације у складу са чл.63.став 1. Закона о јавним набавкама  У предметном поступку јавне набавке Наручилац врши следеће измене и допуне:   За доказивање референтности понуђача, Наручилац ће оценити […]

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Na osnovu člana 63.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS ,br.124/12, 15/15,68/15) OSNOVNA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN” Emilije Jakšić br.31 a, Zemun  objavljuje OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje i otvaranje  ponuda u  Pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga organizacije ekskurzija, izleta i nastave u […]

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Na osnovu člana 63.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS ,br.124/12, 15/15,68/15) OSNOVNA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN” Emilije Jakšić br.31 a, Zemun   objavljuje   OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje i otvaranje  ponuda     u  Pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga organizacije ekskurzija, […]