Oдговор на постављена питања заинтересованих лица

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА

 

Предмет : одговор на постављена питања заинтересованих лица у складу са чл.63.став 3. Закона о јавним набавкама

 

У предметном поступку јавне набавке заинтересована лица су поставила следећа питања:

Питање: Молимо да нам појасните, да ли је потребно да се доставе менице за сваку партију појединачно или једна меница за све партије?

 

Одговор наручиоца:

У складу са начелом економичности поступака јавних набавки, чл.9. став 2.Закона о јавним набавкама, понуђачи нису дужни да достављају меницу за сваку партију појединачно већ је довољна једна регистрована меница за све понуђене партије.

 

У партији бр.2, настава у природи за ученике 2.разреда,тражено је да путни правац буде Сокобања а објекат у ком ће деца бити смештена да буде на шеталишту-променади. Објекат који прима ђаке и налази се на шеталишту је под закупом и не можемо добити предрезервацију за њега.

Питање: С обзиром да желимо да учествујемо у јавној набавци да ли бисте размислили о промени услова односно описа везаних за објекат?

 

Одговор наручиоца:

Наручилац остаје при првобитно дефинисаним спецификацијама из конкурсне документације.

 

У партији бр.3 настава у природи за ученике 3.разреда, тражено је да путни правац буде Врњачка Бања објекат са 3* који испуњава услове тражене конкурсном документацијом односно хотел „Бреза“ нам је одговорио“-Поштовани, морам да вас обавестим да ми је термин за ову школу већ продат. Срдачан поздрав!. Од хотела Зептер смо добили одговор да не могу да нам дају предрезевацију за наредну годину јер не знају распоред семинара који се одржавају код њих у периоду април_јун 2020.г.

Питање: С обзиром да желимо да учествујемо у јавној набавци да ли бисте размислили о промени дестинације односно услова?

 

Одговор наручиоца:

Наручилац остаје при првобитно дефинисаним спецификацијама из конкурсне документације.

 

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци

Измене и допуне конкурсне документације

 СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА

 Предмет : измене и допуне конкурсне документације у складу са чл.63.став 1. Закона о јавним набавкама

 У предметном поступку јавне набавке Наручилац врши следеће измене и допуне:

 

За доказивање референтности понуђача, Наручилац ће оценити понуде понуђача као прихватљиве који у оквиру своје понуде доставе као доказе о поседовању референтости:

А) или референтне листе или обрасце/потврде школа као наручиоца

Б) у партији бр.8 понуђачи су дужни да наведу СМЕШТАЈ У ХОТЕЛУ НА ПЛАНИНИ ТАРИ;

В) у делу кадровског капацитета, врши се измена тако што уместо речи „довољан број водича“ сада стоји :“ 5 радноангажованих лица од чега 3 водича“.

  

У осталом делу , конкурсна документација остаје неизмењена.

  

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци.

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Na osnovu člana 63.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS ,br.124/12, 15/15,68/15)

OSNOVNA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN”

Emilije Jakšić br.31 a, Zemun 

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o produženju roka za podnošenje i otvaranje  ponuda

u  Pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga organizacije ekskurzija, izleta i nastave u prirodi objavljeni rok za podnošenje ponuda i rok za otvaranje istih se produžava.

Rok za podnošenje ponuda : Ponuđači su obavezni da ponude dostave poštom ili lično zaključno sa 23.08.2019. godine do 12,00 časova.

Postupak javnog otvaranja ponuda obaviće se dana 23.08.2019.godine  po isteku roka za predaju ponuda sa početkom u 16,30 časova u prostorijama naručioca.

                        KOMISIJA NARUČIOCA U PREDMETNOJ JAVNOJ NABAVCI