Измене и допуне конкурсне документације

 СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА

 Предмет : измене и допуне конкурсне документације у складу са чл.63.став 1. Закона о јавним набавкама

 У предметном поступку јавне набавке Наручилац врши следеће измене и допуне:

 

За доказивање референтности понуђача, Наручилац ће оценити понуде понуђача као прихватљиве који у оквиру своје понуде доставе као доказе о поседовању референтости:

А) или референтне листе или обрасце/потврде школа као наручиоца

Б) у партији бр.8 понуђачи су дужни да наведу СМЕШТАЈ У ХОТЕЛУ НА ПЛАНИНИ ТАРИ;

В) у делу кадровског капацитета, врши се измена тако што уместо речи „довољан број водича“ сада стоји :“ 5 радноангажованих лица од чега 3 водича“.

  

У осталом делу , конкурсна документација остаје неизмењена.

  

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *