Oдговор на постављена питања заинтересованих лица

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА

 

Предмет : одговор на постављена питања заинтересованих лица у складу са чл.63.став 3. Закона о јавним набавкама

 

У предметном поступку јавне набавке заинтересована лица су поставила следећа питања:

Питање: Молимо да нам појасните, да ли је потребно да се доставе менице за сваку партију појединачно или једна меница за све партије?

 

Одговор наручиоца:

У складу са начелом економичности поступака јавних набавки, чл.9. став 2.Закона о јавним набавкама, понуђачи нису дужни да достављају меницу за сваку партију појединачно већ је довољна једна регистрована меница за све понуђене партије.

 

У партији бр.2, настава у природи за ученике 2.разреда,тражено је да путни правац буде Сокобања а објекат у ком ће деца бити смештена да буде на шеталишту-променади. Објекат који прима ђаке и налази се на шеталишту је под закупом и не можемо добити предрезервацију за њега.

Питање: С обзиром да желимо да учествујемо у јавној набавци да ли бисте размислили о промени услова односно описа везаних за објекат?

 

Одговор наручиоца:

Наручилац остаје при првобитно дефинисаним спецификацијама из конкурсне документације.

 

У партији бр.3 настава у природи за ученике 3.разреда, тражено је да путни правац буде Врњачка Бања објекат са 3* који испуњава услове тражене конкурсном документацијом односно хотел „Бреза“ нам је одговорио“-Поштовани, морам да вас обавестим да ми је термин за ову школу већ продат. Срдачан поздрав!. Од хотела Зептер смо добили одговор да не могу да нам дају предрезевацију за наредну годину јер не знају распоред семинара који се одржавају код њих у периоду април_јун 2020.г.

Питање: С обзиром да желимо да учествујемо у јавној набавци да ли бисте размислили о промени дестинације односно услова?

 

Одговор наручиоца:

Наручилац остаје при првобитно дефинисаним спецификацијама из конкурсне документације.

 

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *