Улога Школског одбора

 

Орган управљања у школи јесте школски одбор. Он има 9 чланова, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова. Орган управљања чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Мандат органа управљања траје четири године.

Орган управљања установе:

1) доноси статут, правила понашања и друге опште акте

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада

3) утврђује предлог финансијског плана

4) доноси финансијски план установе

5) усваја извештај о пословању

6) расписује конкурс и бира директора

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева васпитања и образовања

8) доноси план стручног усавршавања запослених

9) одлучује по жалби на решење директора

10)обавља и друге послове у складу са законом

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *