Улога Савета родитеља

Установа има савет родитеља. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља у орган управљања

2) предлаже свог представника у актив за развојно планирање

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада

4) учествује у предлагању изборних предмета и избору уџбеника

5) разматра предлог школског програма, развојног плана …

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе

7) предлаже намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља

8) разматра и прати услове за рад установе и безбедност ученика

9) даје сагласност на програм и организовање екскурзија и наставе у природи

10)разматра и друга питања утврђена статутом

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.